ارتباط مردمی مهندس محمد حسین نصرتی فرماندار شهرستان نایین

اقتصاد و سیاست
ارتباط مردمی مهندس محمد حسین نصرتی فرماندار شهرستان نایین(سامانه سامد)ارتباط مردمی مهندس محمد حسین نصرتی فرماندار شهرستان نایین(سامانه سامد)سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ساعت ۱۱ الی ۱۲ از طریق تماس با شماره ۱۱۱
(فرمانداری نایین)