آگهی اسامی نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه نایین، خوروبیابانک

در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه را به شرح زیر اعلام می دارد .

 ۱ آقای  محمدمهدی  آریامنش فرزند رجب  کد نامزد ۱۲۸

 ۲ خانم  الهام  آزاد فرزند حسن  مشهور به دکتر آزاد کد نامزد ۱۲۹

 ۳ آقای  رضا  احمدی فرزند عارفعلی  مشهور به آقای احمدی کد نامزد ۱۲۳

 ۴ آقای  رضا  احمدی زمانی فرزند قدمعلی  کد نامزد ۱۲۵

 ۵ آقای  مجید  ارشادی فرزند علی  کد نامزد ۲۲۶

 ۶ آقای  محمد  ارشادی فرزند علی  کد نامزد ۱۲۶

 ۷ آقای  سیدمحمد  ارمکان فرزند سیدجلال  مشهور به سید کد نامزد ۱۲۷

 ۸ آقای  اسماعیل  اشرف فرزند حسن اقا  مشهور به اسماعیل حسن  کد نامزد ۱۳۴

 ۹ آقای  احسان  امین فر فرزند محسن  کد نامزد ۱۳۷

 ۱۰ آقای  قدمعلی  بافرانی فرزند حیدر  مشهور به قدمعلی کد نامزد ۱۳۹

 ۱۱ آقای  سعید  بلانی زاده فرزند نعمت اله  کد نامزد ۱۴۱

 ۱۲ آقای  مجید  پاک نهادنائینی فرزند حسین  کد نامزد ۱۴۳

 ۱۳ آقای  محمود  پوربافرانی فرزند حسن  کد نامزد ۲۲۵

 ۱۴ آقای  محمودرضا  توکلی محمدی فرزند مهدی  مشهور به امیر کد نامزد ۱۴۶

 ۱۵ آقای  علیرضا  ثابتی فرزند صفر  کد نامزد ۱۴۷

 ۱۶ آقای  سیدحسین  چاوشیان نائینی فرزند سیدامیرهوشنگ  کد نامزد ۱۴۸

 ۱۷ آقای  مهدی  حسنی فرزند حسین  کد نامزد ۲۲۳

 ۱۸ آقای  حسین  حسنی بافرانی فرزند داود  مشهور به دکتر حسنی کد نامزد ۱۴۹

 ۱۹ آقای  محمدابراهیم  خاکساری انارکی فرزند حسن  کد نامزد ۱۵۱

 ۲۰ آقای  محمدصادق  دهقان نیستانکی فرزند محمدعلی  کد نامزد ۱۵۴

 ۲۱ آقای  حسینعلی  رجبی فرزند مهدی  مشهور به شیخ حسین  کد نامزد ۱۵۷

 ۲۲ آقای  غلامرضا  رضائی فرزند امین اله  مشهور به رضایی کمال آباد کد نامزد ۱۵۸

 ۲۳ آقای  غلامرضا  زارعی مزرعچه فرزند محمد  کد نامزد ۱۶۱

 ۲۴ آقای  عبدالرسول  شکیبافر فرزند رمضانعلی  مشهور به شکیبافر کد نامزد ۲۲۱

 ۲۵ آقای  محمدصادق  صادقی کجانی فرزند عبدالمجید  کد نامزد ۱۶۳

 ۲۶ آقای  منصور  عاشور فرزند علی  کد نامزد ۱۶۷

 ۲۷ آقای  حامد  عزیز فرزند علی اصغر  کد نامزد ۱۷۲

 ۲۸ آقای  سیدامیرحسین  علوی فرزند مهدی  مشهور به دکتر علوی کد نامزد ۱۷۳

 ۲۹ آقای  محمود  غفاری فرزند علیرضا  کد نامزد ۱۷۵

 ۳۰ آقای  مرتضی  فرزانه فرزند شعبانعلی  کد نامزد ۱۷۸

 ۳۱ آقای  سیدمصطفی  قاضوی فرزند سیدمسعود  کد نامزد ۱۷۹

 ۳۲ آقای  مهدی  کبیری نائینی فرزند رضا  کد نامزد ۱۸۴

 ۳۳ آقای  محمدمهدی  کرباسیون فرزند علیرضا  کد نامزد ۱۸۵

 ۳۴ آقای  غلامرضا  کریمی فرزند ابوالحسن  کد نامزد ۱۸۶

 ۳۵ خانم  نیره  محمدعلی ابراهیم فرزند ابوالفضل  مشهور به آمنه ابراهیمی کد نامزد ۱۸۷

 ۳۶ آقای  حمید  مصاحبی محمدی فرزند حسن  کد نامزد ۱۸۹

 ۳۷ آقای  عبدالحمید  معرفی محمدی فرزند علی اکبر  مشهور به عبدالحمید کد نامزد ۱۹۱

 ۳۸ آقای  حمیدرضا  مفتخری نائینی نژاد فرزند فریدون  کد نامزد ۱۹۳

 ۳۹ آقای  محمدباقر  مهدوی نژاد فرزند رضا  مشهور به مهدوی آموزش و پرورش کد نامزد ۱۹۵

 ۴۰ آقای  مهدی  نجفی فرزند علی اکبر  مشهور به دکتر نجفی مهدی جانباز و مجروح مهدی اگبر کد نامزد ۲۱۴

 ۴۱ آقای  علی  نجفیان بافرانی فرزند نعمت اله  کد نامزد ۲۱۵

 ۴۲ آقای  امیرحسین  نوروزی شاهتوری فرزند محمدعلی  کد نامزد ۲۱۶

 ۴۳ آقای  علی  نوری امام زاده ئی فرزند دلاور  کد نامزد ۲۱۷

 ۴۴ آقای  مجید  نوریان اردکانی فرزند احمد  مشهور به مجید کد نامزد ۲۲۴

 ۴۵ آقای  مهدی  وحدتی فرزند عباسعلی  مشهور به دکتر وحدتی کد نامزد ۲۱۸

 ۴۶ آقای  سعید  یوسفی زاده نائینی فرزند محمدرضا  مشهور به دکتر یوسفی ، دکتر یوسفی زاده کد نامزد ۲۱۹

 

ضمناً اضافه می نماید تبلیغات انتخاباتی از روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ آغاز می شود و  تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی ادامه خواهد داشت .

 

محمد کریمی

فرماندار شهرستان نایین

مرکز حوزه انتخابیه نایین و خوروبیابانک