بریده کتاب

انارک نیوز - یک فنجان تفکر
آن کس که تلاش کرد کله‌پاچه کسی را بار بگذارد، حالا بوی بد سیرابی خودش در کل شهر پیچیده.

فراموش نکن، با نپذیرفتن خطایت و با مقصر دانستن دیگران به‌جای پذیرفتن مسئولیت خودت، خطاهایت هر روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند و تشت رسوایی‌ات زودتر از آنچه فکرش را بکنی از بام پایین می‌افتد.

چون بدید او را خلیفه مست گشت
پس ز بام افتاد او را نیز تشت

مولانا