27
یکشنبه, سپتامبر

خاطرات چند سال زندگی (3)

انارک
انارک نیوز - لیکن چنانچه مسئولین بخواهند و بتوانند با امکاناتی که درست در اختیار آنان قرار می دهد توسط کانال های آبرسانی جرعه ای از آب زاینده رود یا از طریق چاه های عمیق آب را به این منطقه برسانند در این صورت می توان هکتارها زمین بایر اما قابل کشت را زیر پوشش زراعت در آورد (بطور مکانیزه) که این امر نیز در خودکفایی و تولید محصولات کشاورزی موثر است و چنانچه این مسئله به طور قطع برای دولت امکان پذیر نباشد چون انارک معدن خیز است و در معدن سرب چاه آب به وفور می باشد باز هم مسئولین می توانند نسبت به تأسیس و احداث کارخانه ذوب فلز اقدام نموده و برخی دیگر از معادن بکر دست نخورده را احیا نموده، جوانان را زیر پوشش کار و شغل مناسب قرار دهند.
بعد از آقای مهندس رحیمیان، ریاست معدن به عهده آقای مهندس برادران انارکی و سپس آقای مهندس صالح مسئولیت را عهده دار شد و هم اکنون یکی از غیورمردان و جوانان تحصیل کرده انارکی به نام آقای مهندس انارکی ریاست معدن را عهدن دار است که آرزومندم در انجام وظایف محوله موفق باشند. انشاءا...
(کتاب انارک - اسماعیل مختاری)