بریده روزنامه ها: 4 خرداد 02

انارک نیوز: دولت در برنامه هفتم توسعه وزارت ارتباطات را مکلف کرده است که سهم اینترنت داخلی را به ۷۰ درصد افزایش دهد. به عبارت دیگر، دولت قصد دارد سهم اینترنت بین الملل را به ۳۰ درصد کاهش دهد.

- ناکارآمدی ساختارها، عدم اجماع در قبول مشکلات و مسائل، ورود نگاه سیاسی و اعمال نظر در خصوص جزئی‌ترین مسائل بدنه کارشناسی کشور را چنان ضعیف کرده که از انجام کارهای گذشته هم ناتوان مانده!
طی چند ماه گذشته تحولات کشور نشان داد که هنوز نگاه دقیق و عمیقی به مشکلات کشور وجود ندارد و به‌جای پذیرش اشتباهات و خطاها بهترین روش در انکار مشکلات دیده می‌شود، بدنه کارشناسی کشور چنان ضعیف شده که از ارائه بسته و راه‌حل دقیق ناتوان است. اگر اجماعی در کشور برای رجوع به روش‌های متفاوت حل مساله حاصل نشود، عمق مشکلات به سرعت بیشتر خواهد شد. صخره سخت ناکارآمدی ساختار اداری نظام سیاسی را هم زمین‌گیر خواهد کرد آن وقت دیگر تفاوتی ندارد که مدیران میانی متعلق به چه جناح و چه تفکری باشند!