خاطرات شما: اقای مختاری

انارک نیوز - خاطره زیر را از آقای محمد رضامسعود داریم که برای دوستان گرامی می آوریم.
سلام خدا رحمت کند مرحوم مختاری را معلمی شایسته زحمت کش کاردان بود. روحش شاد. من همه حرفه وفن را مدیون این مرد بزرگم. سرودی که 49 سال پیش در پیش اهنگی میخواندیم. آلووت تو ژتو پول مره. نمیدانم انگلیسی یا عربیه ... بقیه که یادم هست، ال لبوش، اله دن، الزیون، لب دندان و گوش معنی آن بود.
بیشتر مراسم پیشاهنگی، جشن 2500ساله. چهارم آبان و نهم آبان و هفته پیشاهنگی لباس می پوشیدم. یک جعبه واکس و فرچه داشتیم. کفشهای مردم را به زور واکس می زدیم.
بعضی ها که متمول بودن انعامی هم می دادن و ما هم شکلات می دادیم یا مثل جهاد امروز اگر جایی بنایی بود کمک می کردیم. زباله ها را که در سطح خیابان بود جمع می کردیم.
من خیاطی. سوزن دوزی. پولک دوزی، منجوق دوزی و کلید سازی را یادگاری از مرحوم مختاری دارم. روحش شاد. صلواتی نثار روح پدرزن و مادرزن، برادرزن و اموات خودش و شما .هدیه کنیم.