امروز: شنبه 14 تیر 1399 برابر با 04 جولای 2020

انارک در ﺳﺎﻟﺮوز رﺣﻠﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﮑﺮم اﺳﻼم (ص) ﺑﻪ ﺳﻮگ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ

  • یکشنبه, 30 آذر 1393
ﻧﺎﯾﯿﻦ،اﺻﻔﻬﺎن - اﯾﺮﻧﺎ - ﻣﺮدم ﻧﺎﯾﯿﻦ، ﺧﻮر و ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮏ و اﻧﺎرك در ﺳﺎﻟﺮوز رﺣﻠﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ(ص) و ﺷﻬﺎدت ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ ﮐﺮﯾﻢ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ(ع) ﺳﯿﺎﻫﭙﻮش و ﻋﺰادار اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ، ﻣﺮدم ﻧﺎﯾﯿﻦ،ﺧﻮر ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮏ واﻧﺎرك ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﺰاداري در ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﺗﮑﺎﯾﺎ، ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻫﺎ و ﻣﺼﻠﯽ ﻫﺎ از ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز (ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ) ﻋﺸﻖ و ارادت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس ﻧﺒﯽ ﻣﮑﺮم اﺳﻼم (ص) و ﺧﺎﻧﺪان ﻋﺼﻤﺖ و ﻃﻬﺎرت (ع) اﺑﺮاز ﻣﯽ دارﻧﺪ.
ارادﺗﻤﻨﺪان و ﺷﯿﻔﺘﮕﺎن ﻧﺒﻮي ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداري روزﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎه ﺻﻔﺮ ، اﺷﮏ ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ و ﻋﺸﻖ و ارادت ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺒﯽ ﻣﮑﺮم اﺳﻼم و ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻄﻬﺮش اﺑﺮاز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺎﯾﯿﻦ در 140ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮي، ﺧﻮرﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮏ در420ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي و اﻧﺎرك در 215ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﺮق اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ.
(15:46 - 30/09/1393 | 81434239 :ﮐﺪ)
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
بازدید کد خبر: 573
برچسب‌ها