چه باید کرد؟

انارک

انارک نیوز - اخبار تکمیلی و گزیده کوتاه دیدگاهها و راهکارهای انارک از شنبه بیست و پنجم آبان ماه 98 تا آدینه یکم آذر ماه به شرح زیر می باشد. 
توجه: به دلیل ناآرامی های گران شدن بنزین و قطع شدن اینترنت از اوایل هفته پیش بایستی این صفحه را سفید در نظر گرفت. 

الف- چکیده دیدگاه ها و راهکارها یا "آنچه عیان است، چه حاجت به بیان است" این است:
-

ب- در آغاز به اخبار تکمیلی می پردازیم:
-

ج-  اینک گزیده دیدگاه ها و راهکارها یا "گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است":
-

د- در اینجا با عنوان شیرین"شکوفه های امید" به پاسخ کارگزاران می پردازیم:
-

ه- کلیه اخبار، پیشنهادات و دیدگاهها همراه با تصاویر مربوطه در گروه تلگرامی "نارُسّینَه راهکار" موجود و نوشته بین پرانتزها در بالا از انارک نیوز می باشد.