خاطره ای از مدرسه به گویش انارکی

انارک نیوز: سلام، ویروم ایه مو کیلاسی  8 بیی دبیرستان عنصری و درسومنی وراخونت. امتحانی ثلثی سوم بی، جبرومنی دارت تو استادیوم زیمیی والیبال. 
یکنفر جی پشتی سری مو هنیگیشته بی، البته غیریبه نبی، پوری عاموم بی. شیوات جیواواش وم واج، موجی میوات خب. سوالاشنی هدا و ما مشغول گرتایم، اولین سوال شیوات کریمو ایواج، میوات وهل تا خویوم حل کیری بعد وت واجی.
خلاصه یکیشوم و وات، دومی مدارت حلم اکه گو یکباردر یک تیکه آجرش ور گیره و در تو کیمری موش بست. نیفسم بند اومه. تا مدتی کیمرم درد اکه، هینوم جی هروخت ویرومنی ایه، دوتایی آی اخندم. دی خاطره مو از مدرسه، ایشالا گو ایپسندیت.
(کریم سهیلی)


سلام مو ویرومو از جلاو مدرسه شهید صمدی تا جلاو بخشداری قیدیم وختی مدرسه تعطیل اگرتا خیاوون از وچه مدرسه ای سیا شزی اما الان چی ۵ نفر یا ۱۰ نفر دیجی همشنی ناروسینه ای نهن غیربه ان.کوشی ای رووا ابی هرگز تکرار ناگرته ای ناروسینه ای ناروسینه دلوم بروت را اسوجه ای ناروسینه ای ناروسینه