کیلَک (کِلَک)

انارک نیوز - سازه ای که در گویش بومی کیلَک (کِلَک) نامیده‌می‌شود، همان اجاق یا آتشدان است که کاربرد باستانی آن چندان روشن نیست، ولی در چند سدۀ گذشته این کیلک‌ها، که در باراندازهای کاروانیان پیرامون آبادی ساخته‌شده‌اند دو کاربرد داشته‌است.
یکی این که در شب‌هایی که کاروانیان نمی‌توانستند با نگاه به ستارگان راه آبادی را بیابند، با افروختن آتش یا روشن کردن چراغ بر فراز آن همچون فانوس دریایی که در دریا راهنمای دریانوردان به کناره است در بیابان راهنمای کاروان‌ها به آبادی بوده‌است. دیگر این که کاروانیانی که شب‌ها پیـرامون آن بار می‌انداخته‌اند با افروختن آتش یا چراغ بر بالای آن میدانگاه بارانداز را برای شب ماندن و دادوستد شبانه روشن می‌ساخته‌اند.
این سازه که در نخستین سالهای دهۀ 1350 خورشیدی ویران شده و از میان رفته‌بود در بهار سال 1403 خورشیدی با هـزینه و همکاری شهرداری انارک، ادارۀ میراث فرهنگی و چندتن از نیکوکاران انارکی به دست استاد رضا سلیمی افغانی به سرپرستی خودانگیخته و افتخاری احمد سعیدی انارکی بازسازی شد.

10 خرداد 03