بریده کتاب

طالبان شاید می‌توانست کتاب و مداد را از ما بگیرد ولی امکان نداشت ذهن ما را از اندیشیدن بازدارد.

?من ملاله هستم
?ملاله یوسف‌زی
@anaraknews
#کتاب_بخوانیم