خیّر (2)

انارک نیوز - دیروز 6 آذرماه 99 در خبری زیر عنوان "خیّر" مواردی ذکر شد که واکنش هایی را در بر داشت که در خبر "چه باید کرد؟" بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
خوشبختانه پس از کمکهای چند خانواده پیشین، دو خانواده دیگر نیز به دعوت خرید لوازم ضدعفونی و دستگاه های مورد نیاز درمانگاه انارک برای مراجعه کمتر به مراکز درمانی دیگر شهرها و برچپدن ویروس کرونا، پاسخ مثبت دادند که از طرف بازماندگان شادروان حاج فتح ا... رحیمی پور انارکی و شادروان عباسعلی ذاکری می باشد. وجه کل واریزی شصت میلیون ریال و هریک سی میلیون ریال بوده است که مجموع کمکها را به دویست و دو میلیون رسانده است.

در انارک کارهای عقب افتاده زیادی داریم که همواره همشهریانی پا پیش گذاشته اند ولی با مخالفت دیگرانی روبرو شده اند که خواسته یا نخواسته آب در کاسه آنانی ریخته اند که نفعشان در بی عملی دیگران است. از تعالیم عالیه قرآن پیشی در کارهای خیر می باشد که یکی از بهترین آنها وقف برای عموم می باشد. برخی عادت دارند کارهای نیک انجام دهند اما نامی از آنان برده نشود اما آنانی که کار نیک انجام می دهند بایستی کارشان به دیگران معرفی شود تا سرمشقی برای دیگران هم شود. ما به هیچ وجه حق نداریم جلوی کسی را که می خواهد کار خیرخواهانه و خداپسندانه انجام دهد را بگیریم بلکه باید با فکر و زبان و عمل خود با او همراه شویم تا فرزندان ما نیز آنرا سرلوحه اعمال خود قرار دهند. به امید روزی که همبستگی ما پیشرفت انارک را به دنبال داشته باشد.