موزه انارک

دبیرانجمن موزه داران استان اصفهان گفت:خصوصی سازی موزه ها به جذب توریست ومعرفی فرهنگ وگذشته ی ایران کمک شایان می کند.
به گزارش خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان نکویی دبیرانجمن موزه داران استان اصفهان بیان کرد:موزه ها ی خصوصی در زمینه جذب توریست و گردشگری باید فعالیت بیشتری داشته باشند وفرهنگ گذشته ی ایران وبه خصوص اصفهان را به خوبی معرفی کنند . عباس نکویی با توجه به محدودیت های موزه های دولتی گفت :موزه های دولتی با بورکراسی اداری خاص قادر به انجام گسترده سازی موزه ها در حد بخش خصوصی نمی باشد اما ظرفیت موزه های شخصی می تواند در ارتقای روند موزه داری کمک شایانی کند. وی افزود:موزه های خصوصی اصفهان نیازمند نگاه حمایتی مسولان است.
این موزه ها در شهرستان گزبرخوار .موزه شاهین شهر. انارک . قران در شهراصفهان دکتر صفوی .دکترفتحی در باغ بهادران وموزه تاریخ طبیعی در عمارت تیموری در خیابان استانداری نیز که متعلق به مرحوم دکتر جعفریان پدر زمین شناسی ایران است واقع شده است .
(آذر۲۲:تاریخ ۵۴۲۴۴۱۴ :خبر کد)