تور دوچرخه سواری مسیر انارک-تالمسی

انارک

انارک نیوز - تور دوچرخه سواری مسیر انارک به معدن تاریخی طالمسی با حضور ۵۰ دوچرخه سوار از همرکابان اسپادانا اصفهان و هیات دوچرخه سواری انارک برگزار و در مسیر از معدن مس مسکنی ومعدن تاریخی وموزه معدن شناسی طالمسی بازدید کردند. 
این تور در پانزدهم آذرماه انجام و هدف از برگزاری این تور استفاده بیشتر مردم از وسایل حمل ونقل عمومی ارزان قیمت در سطح جامعه بوده زیرا افزایش فعالیت ورزشی می تواند سلامت ونشاط رابرای خانواده ها به ارمغان بیاورد.
به امید موفقیت های پیش از پیش در ترویج فرهنگ دوچرخه سواری می باشیم.
با تشکر از مسئول نمایندگی اداره ورزش و جوانان و رئیس شورای اسلامی، اورژانس ۱۱۵و نیروی انتظامی بخش انارک و مسئول حراست سایت پسمانداری و مدیریت معدن فرآوری مس مسکنی انارک که در برگزاری این تور با هیات دوچرخه سواری همکاری نمودند.