منبع جدید آب انارک

اقتصاد و سیاست

جانمایی منبع جدید آب انارک انجام شد. روز گذشته دوشنبه پنجم مهر ماه، کارشناسان اداره آب و فاضلاب استان و شهرستان و با حضور شهردار و مسئولین آب انارک و مسئول خدمات شهری شهرداری نسبت به جانمایی منبع جدید آب انارک اقدام نمودند. این منبع در شمال انارک خواهد بود و کلنگ اجرای آن زده شد. این امر حیاتی تامین بودجه شده و پی از طی مراحل اداری در آینده نزدیک اجرایی می شود.