امروز: چهارشنبه 05 ارديبهشت 1397 برابر با 25 آوریل 2018

هرچه می خواهی بگو یا هرچه می خواهی بکن، اما ریا کاری مکن. می بخور منبر بسوزان، مردم آزاری مکن.

بازدید کد خبر: 1428