امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396 برابر با 21 ژانویه 2018

هرچه می خواهی بگو یا هرچه می خواهی بکن، اما ریا کاری مکن. می بخور منبر بسوزان، مردم آزاری مکن.

بازدید کد خبر: 1428