امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396 برابر با 21 ژانویه 2018

دو غیر همزبان دور از هم ولی همدرد بهم نزدیکترند تا دو همزبان کنار هم ولی غیر همدرد.

بازدید کد خبر: 1422