27
یکشنبه, سپتامبر

خاطرات چند سال زندگی (5)

انارک
انارک نیوز - در معدن سالنی بود که از آقای مهندس تحویل گرفتم و سالنی برای انجام برنامه های نمایشی و هنری با کمک استاد ارجمند آقای جعفر رحیمی و چند تن از کارگران شریف ساختیم. در برق کشی و پرده های آن آقایان جعفر رفیعی و استاد علی سمیعی معروف به کرمانی همکاری خوبی داشتند. مهندسین مرا مورد توجه و صحبت قرار داده بودند و در مورد برنامه های کارگران (هنری و نمایشی) تأکید داشتند. در بین پرسنل معدن آقای محمدعلی و کاوس فاتح و همچنین علی کبودانی در انجام کارها و برنامه ای هنری همکاری داشتند، محصلین دبستان باهوش بسیار بالا سر موقع در کلاس ها حاضر بودند. معلمین بسیار منظم و در چهارچوب مقررات در مدرسه و کلاس حاضر می شدند.
یک موقع توی دفترم بودم که یک نفر وارد دفتر شد و به طرف من آمد و نامه ای را به دستم داد. فهمیدم که در اطراف نائین معلم بوده و اداره متبوع ایشان را فرستادند که در دبستان نخلک انجام وظیفه نماید. من از این موضوع ناراحت شدم و بلافاصله به نمایندگی اعتراض کردم که کادر معلمین من تکمیل است.
(کتاب انارک - اسماعیل مختاری)